Atenció a la dependència

Adquirir competències relacionades amb l'atenció a persones en situació de dependència.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Desenvolupar intervencions d’atenció física, sociosanitària i psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional/domiciliari

Objectius específics:

 
 • Identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació de dependència, seleccionant el tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia, per la realització de les activitats de la vida diària, i seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individualitzat (PAI)
 • Interpretar les prescripcions dietètiques establertes en el PAI adequant els menús i la preparació d'aliments
 • Identificar les necessitats de suport a la ingesta relacionant-les amb les tècniques i suports d'ajuda
 • Seleccionar procediments i ajudes tècniques, seguint les directrius del PAI, per realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació
 • Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, per aplicar les mesures adequades per preservar la integritat de les persones en situació de dependència i els propis professionals
 • Seleccionar estils de comunicació i actituds, adaptant-los a les caracte-rístiques de les persones en situació de dependència, famílies i/o cuidadors no formals.
 • Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte
 • Prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabili- tat i autonomia
 

Continguts:

 • Atenció personal a les activitats bàsiques de la vida diària: higiene, alimentació, vestir, mobilitzacions i canvis posturals
 • Atenció a les activitats instrumentals de la vida diària: preparació del menjar, cura de la casa, roba, medicació i fer el llit
 • Atenció sanitària: constants vitals, introducció a l’oxigenoteràpia, prevenció i control de les infeccions
 • Recolzament domiciliari
 • Atenció i recolzament psicosocial
 • Suport a la família i a les relacions amb l’entorn

Informació general

Dirigit a:

Tècnics d'atenció a persones en situació de dependència

Modalitat:

Presencial

Durada:

5 hores

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta