Manipulació de medicaments perillosos

Curs dirigit a tècnics de farmàcia i parafarmàcia que vulguin adquirir competències relacionades amb el maneig de medicaments oncològics en l'àmbit de la farmàcia la hospitalària

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir coneixements i habilitats relacionats amb el procés de preparació i manipulació de medicaments oncològics

Objectius específics:

 • Conèixer els dispositius disponibles per a la preparació i utilització de medicaments oncològics, les tècniques de manipulació relacionades i riscos associats, així com les mesures preventives per reduir-los.
 • Manipular, dosificar i envasar medicaments oncològics en condicions de qualitat i seguretat per a preparar-los i distribuir-los a les diferents unitats hospitalàries.
 • Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu preparant el material i equips d'acord amb els protocols de seguretat i qualitat.
 • Mantenir el material, els equips i la zona de treball en òptimes condicions per a la seva utilització d'acord amb els protocols i normes d'eliminació de residus.
 • Aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableixen els processos de farmàcia.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.

Continguts:

 • Circuit del medicament
 • Concepte i maneig de medicaments perillosos
 • Cabines de seguretat biològiques
 • Tractament de residus
 • Recepció, emmagatzematge i transport de citostàtics
 • Circuit de prescripció, preparació i administració de citostàtics
 • Equips de protecció individual
 • Tècniques de manipulació (normes i dispositius)
 • Aspectes de seguretat del pacient i manipuladors. Procediment de preparació de citostàtics
 • Descontaminació i neteja

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències tindrà una modalitat principalment presencial, constant-hi també un part no presencial de revisió de continguts teòrics didàctics.

L’activitat es durà a terme a través de tallers pràctics, en grups reduïts; i posteriorment es realitzaran simulacions clíniques en l'entorn de farmàcia hospitalària on els participants tindran l’oportunitat d’aplicar els coneixements i habilitats treballats.

Professorat:

Agustí Perelló. Farmacèutic

Llicenciat en Farmàcia, a la Universitat de Barcelona (UB). Especialista en Farmàcia Hospitalària. Màster en Economia de la Salut i del Medicament per a la Universitat Pompeu Fabra. Ex Cap del Servei de Farmàcia del Consorci Sanitari d'Igualada (CSA). Professional Emèrit del Consorci Sanitari d'Igualada i Professor de la Antiga Escola d'Infermeria d'Igualada. Tutor d'estudiants de Pràctiques Tutelades de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. Membre de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària.

David Cabrerizo.  Tècnic de farmàcia

Tècnic de farmàcia al Consorci Sanitari de l’Anoia, Hospital d’Igualada des de l’any 2016.

Informació general

Dirigit a:

Tècnics de farmàcia i parafarmàcia

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta