Manipulació de medicaments perillosos

Curs dirigit a estudiants de farmàcia i parafarmàcia que vulguin adquirir competències relacionades amb el maneig de medicaments oncològics en l'àmbit de la farmàcia la hospitalària

Objectiu general:

Adquirir coneixements i habilitats relacionats amb el procés de preparació i manipulació de medicaments oncològics

Objectius específics:

 • Conèixer els dispositius disponibles per a la preparació i utilització de medicaments oncològics, les tècniques de manipulació relacionades i riscos associats, així com les mesures preventives per reduir-los.
 • Manipular, dosificar i envasar medicaments oncològics en condicions de qualitat i seguretat per a preparar-los i distribuir-los a les diferents unitats hospitalàries.
 • Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu preparant el material i equips d'acord amb els protocols de seguretat i qualitat.
 • Mantenir el material, els equips i la zona de treball en òptimes condicions per a la seva utilització d'acord amb els protocols i normes d'eliminació de residus.
 • Aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableixen els processos de farmàcia.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.

Continguts:

 • Circuit del medicament
 • Concepte i maneig de medicaments perillosos
 • Cabines de seguretat biològiques
 • Tractament de residus
 • Recepció, emmagatzematge i transport de citostàtics
 • Circuit de prescripció, preparació i administració de citostàtics
 • Equips de protecció individual
 • Tècniques de manipulació (normes i dispositius)
 • Aspectes de seguretat del pacient i manipuladors. Procediment de preparació de citostàtics
- Vies d’absorció de fàrmacs de risc - Risc ocupacional - Validació de la prescripció - Errors de medicació en el procés de preparació - Control de qualitat en la preparació - Verificació del citostàtic previ a la dispensació
 • Descontaminació i neteja

Informació general

Dirigit a:

CFGM farmàcia i parafarmàcia

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Inscripcions i

més informació

contacta