Simulacions virtuals

Simulació Virtual

Estratègia docent i d’aprenentatge

El 4D Health ha desenvolupat una plataforma digital, ha partir de la qual els alumnes dels diferents graus, postgraus universitaris i formació continuada es veuran immersos en experiències d’aprenentatge a través de la simulació virtual. 

L‘ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge, amb activitats personalitzades a les necessitats de cada institució, dota els docents la possibilitat d’afegir una nova modalitat didàctica a les ja existents (classes magistrals, seminaris, aula invertida, aprenentatge experiencial, autoaprenentatge en entorns simulats, aprenentatge basat en problemes, etc.). 

 

L’objectiu pedagògic que plantegem amb el treball de la simulació virtual és ampliar l’entorn d’aprenentatge i fomentar el pensament crític, raonament clínic i presa de decisions dels estudiants/professionals mitjançant la visualització, interacció, anàlisi i reflexió de casos reals simulats, juntament amb els seus docents i facilitadors, ja sigui presencialment o a distància. 

Amb aquesta eina pedagògica, pretenem contribuir a la capacitació dels participants a través de l’aprenentatge reflexiu i basat en l’experiència. Així mateix, la seva incorporació en les estratègies educatives dels docents resulta un recurs formatiu útil i de seguiment avaluatiu sobre el desenvolupament de les competències.

 

MODALITATS FORMATIVES SIMULACIÓ VIRTUAL:

Fomentar el raonament clínic dels participants a través de la visualització i anàlisi de casos i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Oferim activitats formatives basades en la simulació clínica, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància. Les activitats inclouen el treball i visualització de casos clínics simulats, amb l’objectiu de detectar aspectes de millora (tècnics i no tècnics), i els mateixos casos clínics amb les correccions aplicades, analitzats i treballats posteriorment en els debriefings.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.

Fomentar el raonament clínic dels participants a través de la visualització, anàlisi i treball de casos clínics simulats, i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Aquesta modalitat formativa, a diferència de la primera, ofereix la possibilitat a l’alumne d’interactuar amb la plataforma virtual, contestant preguntes obertes/tancades sobre cada cas visualitzat. Les respostes (qualitatives i quantitatives) són enviades al docent i facilitador de l’activitat per tal de ser analitzades, i posteriorment ser discutides i reflexionades amb els alumnes durant els debriefings.

El docent obté informació qualitativa sobre les preguntes i respostes plantejades als alumnes durant l’activitat, i/o quantitativa a nivell individual per les respostes de cada alumne o per la mitjana de respostes grupal per cada cas clínic.

Oferim activitats formatives basades en la simulació virtual, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància. Les activitats inclouen el treball i visualització de casos clínics simulats, basats en l’anàlisi d’errors (tècnics i no tècnics), i els mateixos casos clínics simulats basats en bones praxis, analitzats i treballats posteriorment en els debriefings.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.

Fomentar el raonament clínic i la presa de decisions dels participants a través de la visualització, anàlisi i treball immersiu de casos clínics simulats, i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Aquesta modalitat formativa ofereix la possibilitat a l’alumne d’interactuar amb la plataforma virtual, contestant preguntes que van apareixent durant el transcurs dels casos. La presa de decisions durant la interacció amb els casos determinarà un tipus d’evolució o altra en el seu transcurs.

Amb la realització d’aquesta modalitat formativa, l’alumne podrà obtenir un feedback sobre la presa de decisions durant i al final de cada cas, i el docent un anàlisi quantitatiu horitzontal, sobre les decisions de cada alumne en els diferents moments de cada cas, i vertical per la mitjana de respostes de tots els alumnes. Les respostes (qualitatives i quantitatives) són enviades al docent i facilitador de l’activitat per tal de ser analitzades, i posteriorment ser discutides i reflexionades amb els alumnes durant els debriefings.

Oferim activitats formatives basades en la simulació virtual, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància, centrades en la interacció virtual i anàlisi de casos clínics simulats.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.