Simulacions virtuals

Millora els teus coneixements,
habilitats i actituds

 

Ofertes formatives per a professionals, 

institucions i empreses

Degut a la situació actual d’incertesa en la qual ens trobem, a part de les activitats presencials que continuem fent , em dissenyant un model de simulació virtual a distància dins el pla formatiu del graus i màsters, que permet als estudiants, disposar de casos clínics simulats i debriefings per tal que els puguin treballar, analitzar i reflexionar sobre aquests amb els seus tutors i facilitadors de simulació, ja sigui en directe a l’aula o a distància des de casa.

Aquest plantejament que fem, personalitzat per cada institució, podrà permetre a les universitats continuar treballant amb tot l’alumnat amb l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge i garantir també el seu treball pel nou curs lectiu 2020-2021, malgrat els canvis organitzatius que puguin sorgir.

 Així mateix també podem donar suport en l’elaboració de continguts audiovisuals online sobre la pràctica de tallers d’habilitats clíniques en cas que la presencialitat es vegui afectada.

 

MODALITATS FORMATIVES SIMULACIÓ VIRTUAL:

Fomentar el raonament clínic dels participants a través de la visualització i  anàlisi de casos i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Oferim activitats formatives basades en la simulació virtual que tenen una durada d’entre 5-6h aproximadament, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància. Les activitats inclouen el treball i visualització de casos clínics simulats, basats en l’anàlisi d’errors (tècnics i no tècnics), i els mateixos casos clínics simulats basats en bones praxis, analitzats i treballats posteriorment en els debriefings.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.

Fomentar el raonament clínic dels participants a través de la visualització, anàlisi i treball de casos clínics simulats, i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Aquesta modalitat formativa, a diferència de la primera, ofereix la possibilitat a l’alumne d’interactuar amb la plataforma virtual, contestant preguntes obertes/tancades sobre cada cas visualitzat. Les respostes (qualitatives i quantitatives) són enviades al docent i facilitador de l’activitat per tal de ser analitzades, i posteriorment ser discutides i reflexionades amb els alumnes durant els debriefings.

El docent obté informació qualitativa sobre les preguntes i respostes plantejades als alumnes durant l’activitat, i/o quantitativa a nivell individual per les respostes de cada alumne o per la mitjana de respostes grupal per cada cas clínic.

Oferim activitats formatives basades en la simulació virtual que tenen una durada d’entre 5-6h aproximadament, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància. Les activitats inclouen el treball i visualització de casos clínics simulats, basats en l’anàlisi d’errors (tècnics i no tècnics), i els mateixos casos clínics simulats basats en bones praxis, analitzats i treballats posteriorment en els debriefings.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.

Fomentar el raonament clínic i la presa de decisions dels participants a través de la visualització, anàlisi i treball immersiu de casos clínics simulats, i la posterior reflexió amb els docents i facilitadors durant els debriefings.

Aquesta modalitat formativa ofereix la possibilitat a l’alumne d’interactuar amb la plataforma virtual, contestant preguntes que van apareixent durant el transcurs dels casos. La presa de decisions durant la interacció amb els casos determinarà un tipus d’evolució o altra en el seu transcurs.

Amb la realització d’aquesta modalitat formativa, l’alumne podrà obtenir un feedback sobre la presa de decisions durant i al final de cada cas, i el docent un anàlisi quantitatiu horitzontal, sobre les decisions de cada alumne en els diferents moments de cada cas, i vertical per la mitjana de respostes de tots els alumnes. Les respostes (qualitatives i quantitatives) són enviades al docent i facilitador de l’activitat per tal de ser analitzades, i posteriorment ser discutides i reflexionades amb els alumnes durant els debriefings.

Oferim activitats formatives basades en la simulació virtual que tenen una durada d’entre 5-6h aproximadament, ja siguin presencials a la pròpia facultat o a distància, centrades en la interacció virtual i anàlisi de casos clínics simulats.

Podem incloure facilitadors experts en la matèria i en metodologia de simulació que acompanyin als docents durant les activitats.