Atenció immediata al pacient crític pediàtric

Adquirir competències relacionades amb l'atenció al pacient pediàtric crític.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Reconèixer i tractar el pacient crític pediàtric.

Objectius específics:

 • Reconèixer els signes clínics d'una urgència real.
 • Realitzar una correcta aproximació utilitzant el triangle d'avaluació pediàtrica (TAP).
 • Fer l'avaluació primària mitjançant l'ABCDE.
 • Conèixer les bases de l'exploració física del nen i els coneixements per iniciar un tractament.
 • Aconseguir habilitats pràctiques per realitzar una correcta història clínica.
 • Reconèixer accions que es poden delegar i compartir amb altres membres de l'equip interdisciplinari.
 • Conèixer els criteris de derivació en el nen.
 • Comunicar i transmetre adequadament la informació.
 • Coordinar l'equip i donar instruccions adients.

Continguts:

 • Valoració inicial del nen. Triangle d’Avaluació Pediàtrica (TAP)
 • Reconeixement del pacient crític
 • Reanimació cardiopulmonar pediàtrica
 • Urgències neurologia
 • Urgències respiratòries, infeccioses
 • Trauma i dolor
 • Intoxicacions: mesures inicials
 • Maneig dels líquids i fàrmacs
 • Anafil·làxia

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i serà de modalitat presencial, juntament amb una part no presencial de revisió de continguts teòrics.

La part presencial es durà a terme mitjançant l’exposició dels estàndards teòrics de l’activitat formativa i la posterior realització de casos clínics.

Es realitzarà la simulació de 4 casos clínics amb 3 participants per cas, durant la qual els professionals demostraran les competències (coneixements, habilitats i actituds) relacionades amb el seu rol professional, en escenaris clínics simulats.

Mentre els participants realitzen el cas clínic, la resta de participants del grup visualitzaran en directe la seva execució des de l'aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una valoració i reflexió conjunta en el debriefing.

Informació general

Dirigit a:

Professionals de la salut de l'àmbit de pediatria

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

12 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta