Comunicació de Males Notícies

Programa formatiu teòric-pràctic dirigit a professionals sanitaris que vulguin millorar les seves intervencions assistencials orientades a la comunicació de males notícies, millorant les seves habilitats i estratègies i utilitzant dinàmiques reals de simulació.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir tècniques, estratègies i habilitats comunicatives i de gestió emocional en la notificació de males notícies en l'àmbit sanitari.

Objectius específics:

 • Adquirir nocions bàsiques sobre els principis de la comunicació
 • Reconèixer i entrenar les principals habilitats d'escolta empàtica i assertiva.
 • Identificar els elements bàsics de la comunicació no verbal
 • Conèixer els elements clau en la contextualització de la tasca de donar males notícies.
 • Conèixer la definició i classificació de les males notícies en l'àmbit sanitari, així com les principals barreres i condicionants per afrontar la tasca de comunicar-les: judicis de valor, sentiments d'ineficàcia, por a la resposta del pacient ..
 • Reconèixer i gestionar les pròpies emocions i les dels pacients i familiars i la seva influència en la comunicació de males notícies.
 • Respostes comuns davant una mala notícia. Reconèixer la subjectivitat en la recepció de males notícies. Identificar els diferents models d'intervenció. El Mètode Bridge.
 • Aplicar tècniques bàsiques en la comunicació de males notícies: empatia, normalització, legitimació, maneig de la incertesa i afrontament de la negació.
 • Conèixer i aplicar el protocol SPIKES / EPICEE com a mètode de comunicació d'una mala notícia.
 • Identificar una situació clínica en què s'ha de comunicar una mala notícia. Detectar quan una informació és percebuda com una mala notícia.
 • Reconèixer la diversitat a nivell de tipus de notícia, edat del pacient i cultura.
 • Detectar els errors comunicatius que es produeixen durant la notificació d'una mala notícia a un pacient.

Informació general

Dirigit a:

Professionals de l'àmbit sanitari

Modalitat:

Presencial

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta