Formació bàsica en el maneig d'ostomies

Activitat teòric-pràctica dirigida a professionals de TCAI, infermeria i residents de cirurgia que vulguin adquirir i actualitzar els coneixements i habilitats necessàries per a la cura dels pacients portadors d'ostomies digestives i urinàries.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Conèixer els diferents tipus d'ostomies, els seus dispositius i cuidats bàsics

Objectius específics:

 • Saber identificar els diferents tipus d'ostomies
 • Adaptar els cuidats als diferents tipus d'ostomies
 • Proporcionar l'educació sanitària bàsica per l'autocuidat

Continguts:

Part ONLINE

 • Introducció
 • Ostomies: Definició i tipologies
 • Cures bàsiques de l'estoma
 • Tipus de dispositius
 • Cura de la pell periestomal
 • Gestió del material
Part PRESENCIAL
 • Gestió del material
 • Complicacions més freqüents
 • Casos clínics simulats
  • Maneig de les complicacions més freqüents
  • Pràctiques amb els dispositius i accessoris

Metodologia:

 • Continguts teòrics
 • Exercicis pràctics
  • Resolució de complicacions
  • Role Playing
  • Simulació clínica

Informació general

Dirigit a:

TCAI, Inferemeria i Residents de cirurgia

Modalitat:

Mixta

Durada:

5h Online + 5h Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta