Ecografia bàsica

Adquirir coneixements i habilitats en l’ús de l’ecografia aplicada a l’atenció del pacient agut

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Actualitzar coneixements i desenvolupar habilitats en l'ús de l'ecografia com a tècnica de diagnòstic, així com a element de suport en la realització de determinades tècniques.

Objectius específics:

 • Identificar els diferents dispositius d'ecografia
 • Aprendre el funcionament d'un ecògraf
 • Reconèixer les imatges fonamentals en ecografia i l’anatomia ecogràfica dels òrgans
 • Discriminar la presència de líquid, sang o aire en les diferents espais i cavitats
 • Aplicar els protocols internacionals per a la detecció d'alteracions, de forma ràpida i reproduïble
 • Practicar tècniques de punció de vasos amb ajuda ecogràfica i altres procediments
 • Integrar l'ús de l’ecografia en un entorn de treball interdisciplinari centrat en el pacient
 • Realitzar un anàlisi crític de la situació i emetre una judici clínic per tal d’escollir i prioritzar unes pautes d’actuació adequades

Continguts:

Continguts teòrics:
 • Funcionament i tipologia de dispositius ecogràfics, sondes i comandaments
 • Principis bàsics i imatges fonamentals
 • Indicacions, avantatges, inconvenients i limitacions de l'ecografia
 • Anatomia ecogràfica bàsica dels òrgans abdominals i toràcics
 • Orientació espacial i talls bàsics
 • Artefactes
 • Valoració ecogràfica de patologia abdominal més freqüent
 • Protocol fast- PREP. Vistes dels punts d'estudi. Grans vasos, ronyó, fons de sac pleural
 • Ecografia pleuro-pulmonar. Pneumotórax. Derrame pleuro-pericàrdic
 • Nocions bàsiques de ecocardiografia. Cor subcostal, paraesternal longitudinal i quatre càmeres
 • Vasos venosos i arterials per punció ecoguiada
Continguts pràctics:
 • Taller d’exploracions abdominals
 • Taller de protocol eFAST
 • Taller d’ecocardiografia bàsica
 • Taller de procediments ecoguiats
Centrar els objectius previs en tres àrees:

a. La patologia abdominal urgent

b. La patologia cardíaca i pulmonar aguda

c. L'ajuda ecoguiada en procediments freqüents

   

Metodologia:

 • Exposicions teòriques breus, utilitzant tecnologia de triple projecció (diapositives, ecografia en temps real i manipulació de l'operador)
 • Simulacions immersives a la consulta d'exploració

Tallers de treball (dia 1):

 • Presentació de casos clínics, vídeos normals i patològics.
 • Pràctiques tutoritzades amb instructor expert, amb ecògrafs de diferents prestacions adaptats a la medicina d'urgències. Es distribuiran en grups de 4-5 metges al voltant d'un ecògraf.
 • ·Simuladors biològics, plàstics i virtuals per a pràctiques de procediments.

Tallers de treball (dia 2):

 • Aplicació de l'ecografia mitjançant simulacions immersives de casos clínics

El procés formatiu d'adquisició de competències es basarà en la simulació com a formativa i serà de modalitat presencial.

Es dividiran els participants en dos grups de treball i cada un d'aquests tindrà un instructor i facilitador de referència, els quals guiaran l'activitat i amb qui realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a l'execució de cada cas clínic (debriefing).

Mentre uns participants realitzin el cas clínic, la resta de participants del grup visualitzaran en directe la seva execució des d'un aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit d'efectuar posteriorment una valoració i reflexió conjunta al debriefing.

- Repàs d'estàndards teòrics

- Briefing activitat

- Simulacions & Visualització en directe de la pràctica

- Debriefings sobre la pràctica de cada cas clínic

 

Informació general

Dirigit a:

Metges d'urgències i atenció primària

Modalitat:

Presencial

Durada:

16 hores (2 dies)

Nº Places:

16 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta